Press "Enter" to skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Bobo-online.pl

Sklep Bobo-online.pl szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. 

Z Polityki prywatności dowiedzą się Państwo, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. 

Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione, a Polityka prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem, który: dane osobowe zbiera i przechowuje oraz ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Weronika Wegner 

 1. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO;
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019r., poz. 1781);
 3. Szczegółową podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 1. Dane kontaktowe do pozyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych.

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: bobo-online@wp.pl

Na wskazany adres mogą Państwo przesyłać zapytania, jak również realizować za jego pośrednictwa prawa, które przyznaje Wam RODO tj:

 1. takie jak prawo do usunięcia danych, 
 2. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
 3. prawo do sprzeciwu i inne opisane w niniejszej Polityce prywatności.
 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych o okres ich przechowywania?  

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez sklep bobo-online.pl w następujących celach głównych:  

 1. zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na produkt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres trwania rękojmi lub gwarancji, a 
 2. dane osobowe mogą być przechowywane także po upływie okresu rękojmi lub gwarancji w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje) np. w zakresie danych osobowych zawartych w fakturach VAT, co wynika z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900). 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości dokonywania zakupów on line w sklepie).

 1. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) w okresie przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). 
 1. Wymagania dotyczące podania danych osobowych. 

Podanie danych, które sklep przetwarza na podstawie Państwa zgody, jest dobrowolne i jest możliwe do odwołania w każdym czasie.

Podanie danych, które sklep przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zakupów w sklepie – do zawarcia umowy sprzedaży. 

Tym samym, skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości skorzystania z oferty sklepu.

 1. Jakie dane osobowe przetwarza sklep? 

Sklep przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę, w szczególności: PESEL, NIP imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, 
 2. dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
 1. Jakim podmiotom możemy udostępnić Państwa dane osobowe. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.

Państwa dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim jak:

 1. kancelarie prawne
 2. windykacyjne 

– w przypadku wystąpienia sporu, którego rozwiązanie stanie się możliwe jedynie na drodze sądowej. 

 1. Jakie są prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane? 
 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do danych
 2. prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym)
 3. prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem)
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora)
 5. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Mogą  Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną, i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2  00-193 Warszawa 
 1. Informacje dodatkowe w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 1. Wszyscy użytkownicy korzystający ze sklepu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
 2. Informacje, które witryna sklepu otrzymuje o odwiedzających stronę, wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 1. PLIKI COOKIES 
 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka), stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na witrynę internetową sklpeu. Pliki cookies to w większości pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

 1. Jakie są rodzaje plików cookies

W ramach witryny sklep stosuje stosujemy następujące typy plików cookies, w zależności od czasu ich przechowywania:

 1. Session cookies?
 2. Persistent cookies?  
 1. Wykorzystanie plików cookies.

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane odwiedzjących witrynę sklepu, są wykorzystywane w celach:

 1. informowania o aktualnej ofercie sklepu;
 2. prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na tego typu działania.

Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji, w której dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów do tego uprawnionych. 

Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby wejść na stronę internetową sklepu, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Strona internetowa sklepu, wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia rozpoznania użytkownika i dostosowania witryny do jego potrzeb.

W przypadku urządzeń mobilnych, podobnie jak w urządzeniach stacjonarnych, zastosowany został mechanizm zapisywania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików cookies. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z witryny sklepu, nasza witryna może nie działać poprawnie.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania plikami cookies spowoduje, że będą one automatycznie umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkowników, za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

 1. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane

Wszystkie informacje przekazywane przez użytkowników poprzez witrynę sklepu są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. 

Administrator zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. 

Nośniki danych osobowych zabezpieczone są m.in. hasłem oraz programami antywirusowymi, które są na bieżąco aktualizowane.

Comments are closed.