Press "Enter" to skip to content

Regulamin sklepu internetowego „Bobo-Online”

REGULAMIN

I. Definicje

 1. W celu sprecyzowania wszelkich pojęć regulaminu w taki sposób, aby były one przejrzyste i zarozumiałe dla każdego konsumenta, wszelkim zwrotom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1. dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
  2. adres – zespół danych osobowych lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, a w szczególności nazwa i numer ulicy, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; a w przypadku miejscowości w której nie ustalono nazw ulic, nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość
  3. adres do doręczeń zgłoszeń reklamacji: adres stacjonarny sklepu Nakło nad Notecią, ul. Wawrzyńca 1, 89-100 Nakło nad Notecią
  4. cennik dostaw– zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów ujętych na stronie internetowej sklepu;
  5. dane kontaktowe sklepu: Nakło nad Notecią, ul. Wawrzyńca 1, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 558-163-17-49
  6. dostawa –dodatkowa usługa przewozowa wraz z określeniem przewoźnika oraz jej kosztów;
  7. dowód zakupu: paragon, faktura, rachunek wystawione zgodnie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106)
  8. karta produktu– pojedyncza podstrona zawierająca informacje o pojedynczym, wybranym przez klienta produkcie;
  9. klient– konsument, lub osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
  11. kodeks dobrych praktyk – rozumie się przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2015r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2070 z późn. zm.).
  12. konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej tj. klient sklepu, który dokonuje zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów kupującego.
  14. kupujący– konsument i klient.
  15. miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
  16. moment wydania rzeczy– moment, w którym kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
  17. płatność – czynność polegająca na dokonaniu zapłaty tytułem ceny za zamówiony towar oraz za dostawę.
  18. prawo konsumenckie– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2020 r. poz. 287)
  19. produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która jest oferowana przez sprzedającego i może być przedmiotem zamówienia przez klienta, a która podana jest jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
  20. przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem sprzedaży.
  21. przedmiot świadczenia – przedmiot umowy;
  22. punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez sprzedającego w sklepie. np. skrzynka odbiorcza kuriera;
  23. rzecz –rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy.
  24. sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bobo-online.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie i dokonać zakupu wybranego towaru;
  25. sprzedawca: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Weronika Wegner, ul. Wawrzyńca 1, 89-100 Nakło nad Notecią; NIP 558-163-17-49
  26. system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz właściwego oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
  27. termin realizacji zamówienia– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych
  28. umowa zawarta na odległość – umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  29. umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
   1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
   2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
   3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
   4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentem;
  30. wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
  31. wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
   1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił w ofercie kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
   4. została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
   5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy;
   6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
  32. wada prawna – stan, w którym rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  33. zamówienie – oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; sposób dostawy; rodzaj i sposób płatności; miejsce wydania rzeczy, dane klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą a klientem.

II. Waruki ogólne

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto tzn. że zawierają podatek od towarów i usług – podatek VAT-w obowiązującej stawce
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy do klienta, który należy doliczyć do łącznej wartości zamówienia.
 6. Sprzedający nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 – §4 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia, poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Informacji o złożeniu zamówienia, informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, informacji o prawie odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca oświadcza, że nie pobiera żadnych opłat za komunikację ze swoim sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość tj. za pomocą telefonu lub adresu e-mail, a klient poniesie jej ewentualne koszty wyłącznie w zakresie i w wysokości wynikającej z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge wersja 15 lub nowsza, Safari (Aple) wersja 9.1  lub nowsza, Opera wersja 12.11 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 50 lub nowsza, Chrome wersja 29 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 360 pixeli.
 10. Używanie oprogramowania pochodzącego od innych firm, które ma wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie witryny internetowej sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności witryny internetowej sklepu bobo-online.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 11. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk. Oznacza to, że sprzedawca, działa z poszanowaniem praw konsumentów i pozostałych klientów, a w szczególności sprzedawca:
  1. nie stosuje reklam wprowadzających w błąd;
  2. nie stosuje tzw. „reklam przynęt” która polegają na składaniu propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, mogą wystąpić takie okoliczności, w których sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę;
  3. nie nakłania klienta do podjęcia szybkiej decyzji zakupu poprzez wprowadzanie w błąd, że produkt będzie dostępny jedynie przez bardzo ograniczony czas lub że będzie on dostępny na określonych warunkach przez bardzo ograniczony czas, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;
  4. posługuje się tylko tymi certyfikatami lub znakami równorzędnymi, które zostały mu faktycznie przyznane;
  5. nie prezentuje produktu jako „gratis”, „darmowy”, „bezpłatny” lub w podobny sposób, jeżeli klient musi uiścić jakąkolwiek należność, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z odpowiedzią na praktykę rynkową, odbiorem lub dostarczeniem produktu;
 12. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu, zamieszczone zostały w zakładce RODO, pod nazwą „Polityka prywatności”.

III. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. W sklepie internetowym Bobo-online.pl zamówienia można składać przez całą dobę.
 2. Warunkiem koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia jest:
  1. podanie w formularzu kontaktowym prawidłowych danych osobowych takich jak (imię i nazwisko, adres pocztowy, telefon kontaktowy, adres e-mail);
  2. uregulowanie należności, poprzez wybranie jednego spośród dostępnych w sklepie sposobu płatności;
  3. zawarcie umowy z klientem, następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.
 3. Realizacja zamówienia konsumenta, które płatne jest za pobraniem następuje niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez obsługę sklepu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, dodatkowo po zaksięgowaniu wpłaty konsumenta na koncie Sprzedającego.
 4. Zawarcie umowy z klientem, który nie jest konsumentem, następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji rzez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem tj. płatnego przy odbiorze.
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 7. Zakupiony w sklepie towar wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży tj. paragonem lub fakturą VAT.

IV. Dostawa

 1. Towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia za pośrednictwem następujących firm kurierskich: DPD, InPost, Poczta Polska. Sprzedawca informuje, że wysyłka zakupionego towaru jest możliwa za pośrednictwem przewoźników, których lista znajduje się na stronie internetowej www.polkurier.pl.
 2. Sprzedający przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru. Odbiór będzie możliwy w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 – po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności wszystkich zamówionych produktów.
 3. W przypadku osobistego odbioru zakupionego towaru, płatność za zamówienie następuje w następującej formie:
  1. gotówką przy odbiorze;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem na wskazany na stronie sklepu rachunek bankowy, z tym ustaleniem, że osobisty odbiór zakupionych rzeczy możliwy będzie po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedawcy.
 4. Sprzedający przewiduje możliwość wysyłki zakupionego towaru poza granice kraju i poza granice Unii Europejskiej. W przypadku zamówienia z opcją wysyłki zagranicznej – koszty wysyłki są określane indywidualnie dla poszczególnych zamówień w zależności od kraju docelowego oraz wagi przesyłki. Możliwość wysyłka zakupionego towaru poza granice Unii Europejskiej, uzależniona jest od tego, czy firmy kurierskie, z których usług korzysta sprzedający, mają w swojej ofercie tego typu usługę.
 5. Płatność za przesyłki zagraniczne następuje zawsze przelewem, na wskazany na stronie internetowej sklepu rachunek bankowy.
 6. W przypadku przesyłek zagranicznych, sprzedający nie przewiduje możliwości wysyłki zakupionego towaru za pobraniem.
 7. Czas dostawy zamówionego w sklepie towaru uzależniony jest od możliwości firmy kurierskiej. Opcja tzw. śledzenia przesyłki, uzależniona jest od udostępnienia tej usługi przez wybranego przez klienta kuriera.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 2.
 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i rozpoczyna swój bieg od dnia wydania – dostarczenia konsumentowi zakupionych rzeczy.
 4. Do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, który jest załączany do zakupionego towaru. W przypadku zagubienia przez konsumenta formularza, istnieje możliwość pobrania go ze strony internetowej sklepu.
 6. W celu uniknięcia ewentualnych sporów, sprzedający wskazuje, że odstąpienie od umowy winno nastąpić wyłącznie formie pisemnej.
 7. Sprzedający potwierdza konsumentowi niezwłocznie tj, nie później niż dwa dni robocze od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, fakt otrzymania takiego oświadczenia. Potwierdzenie następuje na podany przez konsumenta adres e-mail.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Oznacza to, że konsument ma obowiązek zwrócić sprzedającemu zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca zaleca, aby zwrot towaru następował jednocześnie z nadesłanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, w której konsument wybrał inny niż najtańszy, oferowany przez sprzedawcę sposób dostawy.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 15. Sprzedawca informuje, że wyłączenie prawa do odstąpienia wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VI. Rękojmia

 1. Sprzedający oświadcza, że w stosunku do klientów sklepu, którzy nie są konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych na podstawie rękojmi.
 2. Wobec konsumentów, sprzedający ponosi odpowiedzialność pełną odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, która opisana jest w art. 556 i art. 556 1 § 1 – § 3 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, w którym kupującym jest konsument, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
 4. Sprzedawca informuje konsumenta, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może on skorzystać z przysługujących mu uprawnień w postaci:
  1. prawa do żądania usunięcia wady;
  2. prawa do złożenia oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  3. prawa od wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. prawa do złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, którego treścią jest usunięcie wad, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Sprzedawca informuje, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. W przypadku, w którym zakupiona przez konsumenta rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. 
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 11. W razie niewykonania obowiązku przez sprzedającego, konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedający. Sprzedawca informuje, że do kosztów wymiany i naprawy nie zalicza się kosztów dostarczenia rzeczy wadliwej na adres sprzedawcy.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy konsumentowi.
 16. Sprzedający informuje, że roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. Upływ wskazanych w pkt 14 okresów skutkuje tym, że sprzedawca nie ma obowiązku uczynić zadość żądaniom konsumenta.
 18. W przypadku, kiedy określony przez sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy konsumentowi, sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 19. W terminach określonych w pkt 16, konsument może złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt. 4, 7, 8, 11, 12, 13 – 18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 22. Jeżeli z powodu wady rzeczy konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które srzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 23. Sprzedający informuje, że Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

VII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, sprzedawca informuj, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów.
 2. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia z klientami umowy sprzedaży tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, albowiem przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce RODO.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw kupującego.
 2. Sprzedawca informuje, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu, nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw klientów, a w szczególności praw konsumentów
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Sprzedający informuje, że aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla klientów sklepu, na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej klientów obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio:
  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
  2. ustawę z dnia 10 grudnia 2015r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2070 z późn. zm.);
  3. ustawę z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2020 r. poz. 287)
 6. Wszelkie kwestie sporne, w przypadku wyrażenia zgody przez konsumenta, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze postępowania polubownego. W przypadku wyczerpania ścieżki polubownej, spory wynikające z umowy sprzedaży rozstrzygał właściwy sąd powszechny.