Press "Enter" to skip to content

Rodo

Klauzula informacyjna dla klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” (dalej RODO) informuję Panią/Pana/Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BoboShop Weronika Wegner wpisane do rejestru przedsiębiorców znajdującej się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG, NIP 5581631749 REGON 361244580 z siedzibą w Nakle nad Notecią, przy ul. św. Wawrzyńca, nr 1, 89-100, poczta Nakło nad Notecią i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z celami wskazanymi w pkt. 2 i przepisami prawa.
 2. Wszelkie dane osobowe zbieramy od osób, których dane te dotyczą tj. wyłącznie od Państwa. Zakres zbieranych danych to przede wszystkim dane identyfikacyjne takie jak: imię (imiona) i nazwisko; nr telefonu kontaktowego; e-mail; pełen adres zamieszkania; pełen adres do korespondencji; dane dotyczące prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (nazwa, adres, NIP, REGON). Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.
 3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:
  1. dopasowania oferty do Państwa oczekiwań oraz możliwości finansowych – tworzenie indywidualnego profilu klienta;
  2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
  3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
   1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
   2. udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

    Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, w rozumieniu RODO, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań. Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie w celu stworzenia indywidualnego profilu klienta w celu złożenia jak najlepszej oferty.

 1. Państwa dane przekazujemy:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   1. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
   2. podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
   3. organom podatkowym w przypadku zażądania od nas ujawnienia takich danych.
 1. Dane z innych źródeł. Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych.

  Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w do czasu odwołania przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można odwołać w dowolnej formie bądź to wysyłając oświadczenie o odwołaniu zgody na adres e-mail: bobo-online@wp.p lub też telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. 667-119-113. Po zakupie zaoferowanego przez nas produktu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonaliście Państwo zakupu. Termin ten wynika z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa i z uwagi na fakt, że wynika on wprost z obowiązujących przepisów prawa, jest on niezależny od Państwa zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia
  Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  1. sprostowanie (poprawienie) danych;
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek na podany adres e-mail. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, BoboShop Weronika Wegner może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, BoboShop Weronika Wegner, nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.